Szülői felügyelet gyakorlása, a gyermektartás összege és a kapcsolattartás


Előző cikkünkben a válóper során felmerülő legfontosabb kérdésekről írtunk. Most azokat a részleteket mutatjuk be, amelyek a házasság felbontásakor megkerülhetetlenek, amennyiben közös gyermek is született a kapcsolat során. Ezért most a szülői felügyelet gyakorlását, a gyermektartás összegének meghatározását és a kapcsolattartás legfontosabb szabályait mutatjuk be.

Miért van szükség a házastársak megegyezésére?

A bíróságon a családjogi eljárások sok esetben elhúzódhatnak, mert elég hosszú bizonyítási eljárásokról van szó. Elsőfokú ítéletig általában minimum másfél-két év mire eljutunk. Ha az ítélet valamelyik félnek nem elfogadható, akkor biztos, hogy fellebbezni fog és onnan még legalább háromnegyed, de lehet egy év is, mire jogerős döntés születik. A gyermek érdeke is azt kívánja, ha mi szülők egymás közt megállapodunk a részletekről, és a bíróság ezt jóváhagyja.

Amennyiben a bíróság nem hagyta jóvá a megállapodást, csak egy közösen aláírt megállapodás van a kezünkben, akkor sajnos nincs lehetőségünk arra, hogy a bíróságnál végrehajtást kezdeményezzen bármelyikünk vagy a bíróság jogkövetkezményeket alkalmazzon.

Szülői felügyelet gyakorlásával kapcsolatos tudnivalók

A szülői felügyelet a kiskorú gyermek gondozását, a mindennapok során nevelését, vagyona kezelését, valamint a törvényes képviseletének jogát és kötelességét jelenti. Nagyon fontos, hogy a szülői felügyeletet a kiskorú gyermek érdekeinek megfelelően kell gyakorolni. Ezért nekünk szülőknek meg kell állapodnunk abban, hogy a gyermek vonatkozásában a felügyeleti jogok és kötelezettségek miként alakuljanak, hogyan gyakoroljuk azokat. A közös szülői felügyeletet úgy is gyakorolhatjuk, hogy felváltva, a nevelésre és gondozásra azonos időtartamban mindketten jogosultak és kötelesek vagyunk, vagy az egyes jogokat, kötelezettségeket egymás között felosztva gyakoroljuk. Amennyiben a közös szülői felügyelet gyakorlása során már nem tudunk együttműködni, akkor a bíróság ezt bármelyikünk kérelmére megszünteti, feltéve, hogy a megszüntetés a gyermek fejlődése szempontjából is indokolt. A közös szülői felügyeletről való döntés esetén a bíróság a kiskorú gyermek érdekében elrendelheti, hogy róla/róluk felváltva, azonos időtartamban gondoskodjunk, vagy a megegyezés hiányában a bíróság maga szabályozza a kapcsolattartás kérdését és dönt a gyermek tartásáról.

Ne feledjük, amennyiben a bíróság úgy dönt, hogy a kizárólagos szülői felügyeletet a volt házastársunk javára ítéli meg, akkor az még nem jelenti azt, hogy mi ki lennénk zárva a gyermek életéből, sőt a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések esetén a gyermek nagykorúságáig közösen kell döntenünk, ezek pedig a következők:

  • kiskorú gyermek nevének meghatározása és megváltoztatása,
  • szülővel azonos lakóhelyén kívüli tartózkodási hely meghatározása,
  • huzamos időtartamú vagy letelepedés céljából történő külföldi tartózkodási hely kijelölése,
  • állampolgárság megváltoztatása,
  • iskola, életpálya megváltoztatása.

Nem szabad elfelejteni, hogy a szülői felügyeletről hozott bírói döntés nem végleges. A bíróság abban az esetben megszünteti azt, ha amelyikünknél a gyermek elhelyezésre került, az a magatartásával gyermeke javát, különösen testi jólétét, épségét, értelmi vagy erkölcsi fejlődését súlyosan sérti vagy veszélyezteti. Az ilyen élethelyzetek felismerésével és a megfelelő ügyvéd kiválasztásával eredményesen el lehet azt érni, hogy a gyermek vonatkozásában a bíróság megváltoztassa a korábbi döntését és változtasson a gyermek elhelyezésén.

A gyermektartás összege és részletei

Talán a legfontosabb, amit tisztázni kell, hogy mit takar a gyermektartás? A neveléshez, megélhetéséhez, egészségügyi ellátásához, oktatásához szükséges rendszeres kiadásokat, valamint azokat a rendkívüli kifizetéseket, amelyek előre nem láthatók. A köztünk szülők között létrejött megállapodásban rögzítenünk kell, hogy a különélő szülőnek mikor és mennyi összeget kell teljesítenie, és azt milyen formában kell megtennie. Nemcsak készpénzes vagy utalásos fizetésre, hanem munkáltatói letiltásra, de akár vagyontárgy átadására is van lehetőség. Amennyiben készpénzben fizetünk, ügyeljünk, hogy minden esetben készüljön átvételi elismervény. Ha a bíróságnak kell döntenie ebben a kérdésben, akkor a gyermektartás összegét gyermekenként általában az átlagos jövedelemnek a tizenöt-huszonöt százaléka között állapítja meg. A bíróság az átlagos jövedelem megállapításánál a válóper megindítását megelőző egy évi összes jövedelemmel számol. Ne feledjük, a gyakorlatban rendszeresen alkalmazza a bíróság, hogy a gyermektartás díja a tárgyév elején közzétett fogyasztói árindex mértékével automatikusan emelkedik.

Meddig kell fizetni a gyermektartást?

A gyermektartás fizetésének kötelezettsége a gyermek nagykorúságának betöltése után is, de legfeljebb a 20. életévéig fennáll, de csak abban az esetben, ha a gyermek még középiskolai tanulmányokat folytat. A tovább tanuló nagykorú, munkaképes gyermek ezen kívül is jogosult tartásra, ha a középiskolát követő tanulmányainak folytatása érdekében rászorul. 25. életévét betöltött, tovább tanuló nagykorú gyermek tartására csak rendkívüli esetben vagyunk kötelezhetők.

Ha valamilyen okból nem tudjuk a gyermektartást fizetni, például betegség vagy munkanélküliség miatt, akkor érdemes ügyvédhez fordulni. Ebben az esetben a bíróság újra tárgyalhatja a tartásdíj mértékét. Ehhez természetesen bizonyítani is tudnunk kell, hogy van olyan körülmény, ami alátámaszthatja a bevételünk csökkenését. Amennyiben a különélő szülő huzamosabb ideje nem fizeti a tartásdíjat, akkor a bíróság elrendelheti a végrehajtást, ha pedig így is eredménytelen a tartásdíj behajtása, akkor az állam megelőlegezi azt.

Tévhit az, hogy egy új házasság változtat a tartásdíj összegén vagy annak kifizetési módján.

A gyermekkel való kapcsolattartás részletei

A gyermekünknek joga van, hogy a különélő szülővel személyes és közvetlen kapcsolatot tartson fenn. Ezt sajnos nagyon sokan elfelejtik, és személyes sértettségüket, dühüket ezen keresztül fejezik ki a másik fél felé. Ne feledjük, kötelesek vagyunk a zavartalan kapcsolattartást biztosítani, ezzel nem kegyet gyakorlunk. Akkor is jogunk van gyermekünkkel kapcsolatot tartani, ha esetleg a szülői felügyeleti jogunk szünetel. A kapcsolattartásra nemcsak a szülő jogosult, hanem a nagyszülő, a testvér, a gyermek szülőjének testvére és a szülőjének házastársa is. Indokolt esetben, a gyermek érdekében azt a szülőt is fel lehet jogosítani a gyermekkel való kapcsolattartásra, akinek a szülői felügyeleti jogát a bíróság megszüntette. Erről a szülői felügyeletet megszüntető bíróság vagy a gyámhivatal dönt.

Ahogy már korábban is jeleztük, amennyiben nincs köztünk megegyezés, akkor a kapcsolattartás részleteiről szintén a bíróság dönt. Miről is kell megegyeznünk vagy miről fog a bíróság dönteni?

  • a kapcsolattartás gyakoriságáról és annak időtartamáról,
  • a folyamatos vagy időszakos kapcsolattartásról,
  • felügyelt vagy felügyelet nélküli kapcsolattartásról lesz szó,
  • a gyermek átadásának visszaadásának helyéről, idejéről, módjáról,
  • a kapcsolattartás elmaradására vonatkozó értesítési kötelezettségről és az elmaradt kapcsolattartás pótlásáról

Ha nincs válóper vagy a szülői felügyelet rendezése iránti per folyamatban, akkor a kapcsolattartásról a szülők megegyezésének hiányában a gyámhatóság dönt. A döntés előtt a szülőkön kívül a megfelelő ítélőképességű gyermeket is meg kell hallgatni. A bíróság a felróható magatartást tanúsító szülő kapcsolattartási jogát a gyermek érdekében korlátozhatja vagy megvonhatja, illetőleg e jog gyakorlásának szünetelését rendelheti el. Ha ebben a kérdésében a bíróság döntött, ennek megváltoztatását a határozat jogerőre emelkedésétől számított két éven belül csak a bíróságnál lehet újra kérelmeznünk. A kapcsolattartásra vonatkozó bírósági határozat végrehajtásáról a gyámhatóság gondoskodik.

Amennyiben tapasztalt családjogi ügyvédre van szüksége vegye fel velünk a kapcsolatot!

Jogi kérdése van?

Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!