Válóper – tudnivalók és tévhitek


A hatályos magyar jog szerint a házasság egy felnőtt férfi és egy nő között jön létre, amely egy jogilag elismert és szabályozott életközösség. A házasság megszüntetésének céljából válópert, úgynevezett bontópert kell indítanunk. Mikor szűnik meg a házastársi kötelék? Az egyik fél halálával vagy a bíróság a házasságot felbontó jogerős ítéletével. Ezt az életközösséget a bíróság valamelyikünk kérelmére, vagy a közösen benyújtott kérelmünk, egyező akaratnyilvánításunk alapján bonthatja fel. A házasság felbontása iránt a pert személyesen kell megindítanunk, vagy ügyvéd által, aki a per során képvisel bennünket. Mivel a válóper egy nagyon bonyolult folyamat, mindenképp azt javasoljuk, hogy feltétlenül vegyünk igénybe jogi képviseletet. A Hódos Ügyvédi Iroda ebben a nehéz időszakban is tanácsadást és jogi képviseletet nyújt a válófélben lévő házastársaknak. Vegye fel velünk a kapcsolatot ha kérdése van! 

A válóper, vagyis a házassági bontóper a keresetlevél benyújtásával kezdődik

A bíróság a házasságot bármelyikünk kérelmére felbontja, ha az véglegesen és helyrehozhatatlanul megromlott. A házasság teljes és helyrehozhatatlan megromlása állapítható meg abban az esetben, ha köztünk házastársak között az életközösség megszűnt, és annak helyreállítására, illetve a különélés időtartama alapján nincs már remény. Abban az esetben, ha végleges a döntésünk, befolyásmentesen, közös kérelmet terjesztünk elő és bizonyos kérdésekben megegyezésre jutottunk, akkor a bíróság nem vizsgálja a házasságunk megromlásának körülményeit. Megegyezés esetén ilyen kérdések a közös gyermek vonatkozásában a szülői felügyelet gyakorlása, a gyermek illetőleg a házsastárs tartása, a házastársi közös lakás használata, valamint a másik, különélő szülővel való kapcsolattartás. Fontos részlet, hogy amennyiben közös szülői felügyeletben állapodunk meg, a gyermek lakóhelyét még ilyenkor is meg kell határoznunk.

A házasság felbontásánál elsősorban a közös gyermek/gyermekek érdekét/érdekeit kell figyelembe venni

valoper_gyermekelhelyezesA bíróság a válást egészen addig nem mondja ki, amíg a közös gyermeket/gyermekeinket érintő kérdésekről nem születik döntés. Melyek ezek? A szülői felügyelet gyakorlása, illetőleg annak módja, a gyerektartás és a különélő szülővel való kapcsolattartás. A fenti felsorolásból egyértelműen kirajzolódik, hogy igen tág a lehetséges jogviták köre. Sajnos ezek a döntések a gyermekeink mindennapi életét alapjaiban határozzák majd meg, ezért a bíróság nagyon alaposan vizsgálja ezeket. A bíróság a szülői felügyelet gyakorlásának, a szülő és a gyermek közötti kapcsolattartásnak és a gyermek tartásának rendezése során a gyermek érdekeit tartja szem előtt. A válóper során kiemelt figyelmet kap a gyermek megfelelő ítélőképessége esetén a véleményének figyelembevétele a szülői felügyelet gyakorlásának megállapítása tekintetében.

 

Ezért mind a gyermekeink, mind nekünk szülőknek célszerű az, hogy még a bontóper előtt ezekben a kérdésekben közös megegyezésre jussunk. Amennyiben ez megtörténik, akkor a megegyezést írásba kell foglalnunk. A Hódos Ügyvédi Iroda, mint hozzáértő válóperes ügyvédi iroda a bíróságra a válókeresetet már ezzel a közös egyességgel együtt adja be. Ha nincs egymás között megegyezés akkor a bíróság feladata lesz a gyermekeink sorsának rendezése, amely hosszabb pereskedést és gyermekeink számára komoly érzelmi terhet jelent.

Milyen szempontok szerint dönt a bíróság a szülő felügyelet gyakorlásáról?

hodos_valoperVálás esetén melyikünknél helyezi el a bíróság a gyermekeinket?

Ez foglalkoztat szinte mindenkit, aki válófélben van, De nézzük a szempontokat. Az első az állandóság. A gyermekünk érdeke, hogy az a szülő, akinél elhelyezésre kerül, számára ezt biztosítani tudja. Ez alatt a lakóhely, a tartózkodási hely állandóságát, de ennél még lényegesebb, hogy a gyermek érzelmi biztonságának szavatolását értjük. A második nagyon fontos szempont, hogy nekünk szülőknek, milyen az életmódunk, jellemünk, egyéniségünk. A bíróság vizsgálja, hogy ezek alapján alkalmasak vagyunk-e a gyermek felügyeletére és nevelésére.

Ne feledjük, a per során a bíróság szubjektív benyomása is mérvadó. A bíróság rendszerint személyesen is meghallgat bennünket, amely egy személyes értékelést is lehetővé tesz a bírák számára. Amennyiben több gyermekünk van, akkor a testvérek közös elhelyezésének érdeke is fontos szempont. Fontos szempont, hogy a válás során a gyermekünknek az apával vagy az anyával való kapcsolat részleges megszakadása önmagában is komoly trauma, ha ez még a testvértől való elszakítást is magával hozza, az pedig egy komoly trauma. Mivel a bíróság ebben a kérdésben nem szakértő, ezért a gyermekelhelyezési peres eljárás egyik legtipikusabb szakértője az igazságügyi pszichológus. Az ő véleménye nagy mértékben befolyásolja a későbbi bírói döntést.

Kössünk egyezséget a szülői felügyelet gyakorlásáról

Válóper

Azért is rettentő fontos, hogy nyitottak legyünk egy egyezségre, mert így saját, szülői kezünkben tartjuk gyermekeink sorsát. Egyezség esetén bárhogyan dönthetünk, az egyezséget jóváhagyó bíróság nem fogja vitatni, mi áll a döntésünk hátterében és milyen a nevelési alkalmasságunk. Az egyezségben megállapodhatunk, hogy továbbra is közösen gyakoroljuk a szülői felügyeletet, ám ilyenkor is döntenünk kell arról, hogy hol lesz a gyermekünk lakóhelye. A közös szülői felügyelet kikötése esetén részleteznünk kell, (de ebben segít az ügyvéd), hogy milyen formában fog megvalósulni köztünk szülők között az együttműködés, az egyezségben leírtan nem kell szabályozni a kapcsolattartást, de érdemes. Az elvállt felek tekintetében a későbbi konfliktusok forrása az, hogy a másik fél rosszul emlékszik a kapcsolattartás vonatkozásában tett megállapodásra. Ez a konfliktushelyzet prognosztizálja későbbi perek megindítását. Ezért is érdemes szakértő ügyvéd közreműködését igénybe vennünk az egyezség megkötésében. Ne feledjük, hogy a gyermekeinket megillető tartásdíjról közös szülői felügyelet esetén is rendelkeznünk kell.

Gyermekelhelyezéssel kapcsolatos tévhitek

Azt már a fenti pontokban is érzékeltettük, hogy a szülői felügyelet rendezése, vagyis ahogy régebben nevezték a gyermekelhelyezés, a válóperek egyik legfontosabb és talán legérzékenyebb pontja. Fontos tudni, hogy a gyermekelhelyezés iránti peres eljárást a házasság felbontásától függetlenül, illetve akkor is megindíthatjuk, ha nem vagyunk házastársak. Sajnos, sok szülő magáénak, és csak magáénak szeretné gyermekét/gyermekeit. Ez az egyik legrosszabb szülői felfogás, amit a gyermekkel tehetünk. Javasoljuk, hogy mi ne essünk ebbe a hibába. A másik tévhit a szülői felügyelettel kapcsolatban, hogy ha mi szülők közösen gyakoroljuk azt, akkor automatikusan közösen gondoskodunk a gyermekről. Ez egy hatalmas tévedés. A közös szülői felügyelet gyakorlása nem jelenti a váltott gondoskodást. Nem jelenti azt, hogy a gyermek azonos időt tölt mindkettőnknél. Nem jelenti azt, hogy nem kell a gyermek után tartásdíjat fizetni.

Kizárólagos felügyeleti jog, vagyis a szülői felügyelet önálló gyakorlásának fontos részletei

Amennyiben nem tudtunk megállapodni, akkor a gyermek érdekében hivatalból a bíróság dönt arról, hogy a szülői felügyeletet melyikünk gyakorolja. A bíróság ilyenkor azt mérlegeli, hogy miként biztosítható legjobban a gyermekünk testi, szellemi és erkölcsi fejlődése. Amennyiben a bíróság a szülői felügyelet gyakorlására például az anyát jogosítja fel, a gyermekétől különélő apa a szülői felügyeleti jogokat a gyermek sorsát érintő lényeges kérdések kivételével nem gyakorolhatja, azonban ebből következően nem kizárólagosan gyakorolja az anya a felügyeleti jogokat és teljesíti a szülői felügyeletből adódó kötelezettségeket. Mert vannak a gyermek sorsát érintő olyan lényeges kérdések, amelyeket a szülőknek, vagyis nekünk közösen kell megoldanunk, azaz a különélő szülővel közösen kell ilyen helyezetekben a döntést meghozni.

Közvetítői eljárást is igénybe vehetünk

Új szabály, hogy a bontóper előtt vagy alatta közvetítői eljárást vehetünk igénybe. Önállóan vagy a bíróság kezdeményezésére, akár a kapcsolatunk, akár a vagyoni kérdések rendezése érdekében közvetítőhöz fordulhatunk és az így létrejött megegyezés perbeli egyezségbe foglalhatjuk. Igy akár egy egyező akaratnyilvánítás alapján történő válóperre is lehetőség nyílik. Ne feledjük, az egyezségen alapuló válóper a gyermekeink érdekét is szolgálja. Miért olyan fontos ez az új szabály? A válás folyamata sok esetben nehézzé teszi azt, hogy a konkrét konfliktushelyzetben higgadtan és elfogulatlanul járjunk el, ezért szükséges egy szakember, egy a konfliktuson kívüli személy, aki akkor is tud közvetíteni közöttünk, amikor mi már nem látjuk a reményt a megegyezésre.  Ezen felül lehetőségünk nyílik arra, hogy kapcsolatunk talán így a könnyebben rendezhető legyen, és ezáltal a későbbiekben a megállapodás megtartása is eredményesebb lehet.

Van lehetőség vagyonmegosztási szerződés megkötésére is

Nem kötelező bírósághoz fordulnunk házastársi közös vagyonunk megosztása érdekében, ezt megtehetjük úgy is, hogy egymással szerződést kötünk. Amennyiben a házastársi közös vagyont szerződéssel osztjuk meg, a szerződés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaljuk. A Hódos Ügyvédi Iroda előkészíti és magánokiratba foglalja a válni kívánó felek vagyonmegosztási szerződéseit. Fontos tudni, hogy ez a szabályozás a vagyonközösség megszűnését követően nem vonatkozik a közös vagyonhoz tartozó ingóságok megosztására, ha a megosztást végrehajtották.

A házasság ideje alatt ajándékozott tárgyakat nem követelhetjük vissza

A vagyonközösség megszűnése előtt, vagyis a házasság fennállása alatt egymással kötött adásvételi, csere, ajándékozási és kölcsönszerződés és az egymás közötti tartozáselismerés akkor érvényes, ha azt közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglaltuk. Ez a rendelkezés nem vonatkozik azon tárgyak ajándékozására, amelyek esetében az ajándék átadása már korábban megtörtént.

Téves szemlélet, hogy a házastársi vagyont egyenlő arányban kell megosztani

A közös vagyont a vagyonmegosztás során megoszthatjuk úgyis, hogy az egyik fél többet a másik kevesebbet kap. Ennek különböző okai lehetnek, szabadon dönthetünk róla. Ilyen lehet például a méltányosság vagy az, hogy az egyik fél, aki sokkal többet dolgozott, keresett, az a végén is többet kap. Az a fontos, hogy pontosan ez kerüljön a szerződésbe, és ne a vagyonelemek értékének a manipulálásával próbáljuk egyenlő arányban megosztani a felhalmozott vagyontárgyakat. Fontos, hogy a szerződésbe foglaljuk, abból kitünjön, hogy a vagyont méltányosan és nem értékarányosan osztottuk meg, és ezt mindketten elfogadtuk.

Mi történik, ha a válóper jogerős lesz?

Ha a házasság felbontását kimondó ítélet jogerőre emelkedik, a házasság végérvényesen megszűnik, és ezzel beállnak a megszűnés joghatásai. Melyek ezek? A házasságkötési képesség visszanyerése, vagyis újra házasodhatunk. Amennyiben az ítéletben nem tiltottak el bennünket a névviseléstől, szabadon dönthetünk arról, hogy milyen nevet kívánunk ezután viselni. Természetesen a házastársi vagyonközösség, valamint a házasságon alapuló apai vélelem is megszűnik. Megnyílik a házastársi eltartásra való igényünk és megszűnik az öröklésen alapuló házastársi haszonélvezeti jog is. Miután a bíróság a házasság felbontására vonatkozó jogerős ítélete mindegyikünkkel szemben jogerős, így azt a bíróság közli az illetékes anyakönyvvezetővel. Fontos tudni, hogy a jogerős válóperes ítélet ellen sem perújítást, sem pedig felülvizsgálatot nem kérhetünk, viszont a házasság felbontásán kívüli egyéb rendelkezésekre ez a tilalom nem vonatkozik.

Megváltoztatható-e a gyermekelhelyezés a bírósági döntést követően?

Igen. Amennyiben a jelenlegi állapot súlyosan sérti a gyermek érdekét, és valamilyen körülményben lényeges változás állt be. Fontos megjegyezni, hogy nem mindegy, hogy ki kéri a döntés felülvizsgálatát. Lényegében akkor kérhetjük, ha az eljárásban, mint vétlen szülő veszünk részt. Mit jelent ez?  Amennyiben valamelyik szülő nem tartja be a válóperben meghatározott egyezségben és bírósági végzésben a gyermekelhelyezésre, kapcsolattartásra és gyermektartásra vonatkozó rendelkezésekben foglaltakat. Ekkor a bíróság először mediációra szólít fel, majd ennek sikertelensége esetén új eljárást rendelhet el. Amennyiben az ilyen jellegű eljárásba a gyámhivatal is becsatlakozik, abban az esetben is érdemes ügyvédet fogadni. A Hódos Ügyvédi Iroda vállalja a gyámhatósággal való kapcsolattartást. Miért fontos ez? Amennyiben gyermekünkről van szó, nem mindig tudunk hideg fejjel gondolkodni és meggondolatlan kijelentésekre is sor kerülhet, ami lehet, hogy később megítélésünket rossz irányba mozdítja.

Külföldi állampolgártól válunk vagy külföldön van folyamatban a bontóper?

Magyar állampolgár házassági bontóperében fő szabályként magyar bíróság járhat el, de bizonyos esetekben a bontópereknek lehetnek nemzetközi jogi vonatkozásai is. Melyek lehetnek ezek? Mikor az eljárásra külföldi bíróság jogosult, például külföldön lakó magyar állampolgár házassági bontópere esetén. Amennyiben magyar állampolgárként külföldön bontotta fel az ottani illetékes bíróság a házasságunk vagy bejegyzett élettársi kapcsolatunk, fontos, hogy a válást Magyarországon is anyakönyveztetnünk kell. Egy válás sohasem egyszerű, de ha a házasságunk felbontására egy másik ország jogszabályai vonatkoznak, akkor az még nehezebbé teszi az eljárást. A Hódos Ügyvédi Iroda nemzetközi vetületű ügyeket is szívesen vállal.

Az ítélet megfellebbezésével kapcsolatos szabályok

Amennyiben a házassági bontópert ellenünk indították meg, és abban számunkra, mint alperesre nézve elutasító határozat szerepel, akkor is megfellebbezhetjük azt, ha az elsőfokú eljárás során még elleneztük a házasság felbontását. Természetesen ebben az esetben is le kell róni az eljárási illetéket. Mennyi ez? A válóperben hozott ítélet elleni fellebbezés mértéke minimum 8000 Forint. Az ítélet vagyonjogi rendelkezése elleni fellebbezésünk esetén, kivéve a lakáshasználatra vonatkozó vagyonjogi rendelkezést, az általános szabályok szerint kell megfizetnünk az illetéket.

Amit a válóper perköltségéről tudni érdemes

A bíróság válóper esetén a perköltség, (amely magában foglalja az ügyvédi munkadíjat, szakértői díjat), viseléséről, az általános szabályoktól eltérően, a pernyertesség vagy a pervesztesség kérdésétől függetlenül, az összes körülmények mérlegelése alapján határoz. Dönthet úgy a bíróság, hogy mellőzheti a perköltségben való marasztalást, kötelezhet mindkettőnket, hogy a perrel kapcsolatosan felmerült költségeinket magunk viseljük, de akár kizárólag csak az egyikünket is marasztalhatja a teljes perköltség megfizetésére. Ez többnyire attól függ, hogy kinek felróható írható a házasság megromlása.

hodos ugyved budapest

 

Jogi kérdése van?

Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!