Végrehajtás – Mit tehetünk?


Mit tehetünk, ha ellenünk végrehajtási eljárás van folyamatban?

Amikor korábbi tartozásainknak nem tudtunk eleget tenni, legyen az bank, közszolgáltató vagy kölcsönt adó rokon vagy ismerős, azt jogi úton érvényesítették. Amennyiben bíróságon vagy fizetési meghagyás útján végrehajtható okirat keletkezett, akkor a végrehajtóhoz kerül az ügy. Sokunk ilyenkor azonnal intézkedik, hogy a végrehajtási eljárás további következményeivel ne kelljen számolni, mert a végrehajtásnak is díja van, amit szintén mi nekünk kell megfizetni.

Mikor megfizetjük tartozásunk, ügyeljünk a részletekre, mégpedig a megfelelő bankszámlára való utalásra vagy akár a végrehajtónak is megfizethetjük a fennálló összeget. Nem elegendő, ha annak, akinek tartozunk a kezébe nyomjuk a pénzt, mert egy végrehajtási eljárás során fontos, hogy a tartozás megfizetését igazolni is tudjuk.

Végrehajtási eljárás menete

A végrehajtási eljárások megindulását minden esetben megelőzi valamilyen okirat kiállítása, ezeket végrehajtható okiratoknak nevezzük. A végrehajtható okiratok lehetnek közjegyzői okiratba foglalt hitelszerződések, jogerős bírósági ítéletek, de a leggyakoribb esetek azok, amikor a közjegyzőtől fizetési meghagyás kibocsátását kéri, akinek tartozunk, amely jogerőre emelkedik, és ebben az esetben a fizetési meghagyás lesz a végrehajtható okirat. Az okiratok alapján a hitelező, vagyis akinek tartozunk végrehajtási kérelmet nyújt be, amely eljut a lakóhelyünk szerinti illetékes végrehajtóhoz.

A végrehajtó első lépésként írásban értesít bennünket, mint adóst a végrehajtási eljárásról. Ez a levél tartalmazza, hogy kinek és milyen követelése van velünk szemben, és felszólít minket az önkéntes teljesítésre. Sokunk csak ilyenkor szembesül azzal, hogy a fizetési kötelezettségének nem tett eleget, ezért jogi úton szereztek érvényt a követelésnek, aki már sajnos nem ad további haladékot. Azonban az is előfordul, hogy a végrehajtói felszólítás kézbesítése nem sikerült, ilyen esetben sokszor az ellenünk folyó eljárásról csak az egyes végrehajtási cselekmények például inkasszó, munkabér letiltás alapján szerzünk tudomást.

Amennyiben tudomást szerzünk az ellenünk folyó végrehajtási eljárásról, a legjobb, ha mielőbb felkeressük a végrehajtót, hogy pontos információkat szerezzünk a tartozásunk összegéről és annak jogalapjáról. Ekkor érdemes egy ügyvédet is felkeresni, aki a jogi lehetőségeinkről tájékoztat.

hodos_vegrehajtas

Mi az a végrehajtási cselekmény?

Bármi, amit az önálló bírósági végrehajtó tesz. Tehát még az is, amikor ír a munkáltatónak, a banknak vagy a nyugdíjfolyósítónak, vagy ha a földhivatalban tulajdoni lapot kér le vagy legvégső esetben ingatlanunkat vagy egyéb ingóságainkat elárverezi.

Élhetünk végrehajtási kifogással a végrehajtási cselekmény ellen

Ezt akkor érdemes és kell megtennünk, amikor hibázik a végrehajtó. A Vht 217. paragrafusa szerint a végrehajtónak a végrehajtási eljárás szabályait, a jogainkat vagy jogos érdekeinket lényegesen sértő intézkedése, vagy intézkedésének elmulasztása ellen léphetünk fel. A végrehajtási kifogást a végrehajtást elrendelő bírósághoz terjeszthetjük elő, amelyet a kifogást elbíráló bíróság jogosult elrendelni. Érdemes gondosan figyelemmel kísérni a végrehajtó intézkedéseit és amennyiben abban hibát, szabálytalanságot találunk, éljünk azonnal végrehajtási kifogással. A panaszt nem szabad összekeverni a kifogással, nem ugyanaz:

A végrehajtási eljárás során a bírósági végrehajtóval, annak helyettesével, valamint a bírósági végrehajtójelölttel szemben is terjeszthetünk elő panaszt. Ezt akkor adhatjuk be, ha a végrehajtó tevékenységével kapcsolatban jogi vagy egyéb érdeksérelem ér bennünket.

Magáncsőd esetén a végrehajtás azonnal felfüggesztésre kerül

Kérjük ügyvéd segítségét, és vizsgáljuk meg, hogy jogosultak vagyunk az adósságrendezési eljárásba bekapcsolódni. Mert ebben az esetben a velünk szemben indított végrehajtási eljárás azonnal felfüggesztésre kerül. Az eljárásban való részvételhez nem kötelező jogi képviselet, de mi azt javasoljuk, hogy az eljárás rendkívül összetett, bonyolult folyamata miatt, érdemes ügyvédet bevonni.

Indíthatunk a végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti pert is

A végrehajtás megszüntetése és korlátozása iránti pereket nekünk kell elindítani a végrehajtást kérő vagy annak jogutódja ellen azzal a céllal, hogy a bíróság az ellenünk folyamatban lévő végrehajtást szüntesse meg vagy korlátozza. Mikor van értelme ilyen jellegű pert indítani? Amennyiben az ellenünk elrendelt végrehajtást elévülés, követelés megszűnése, fizetési halasztás engedélyezése esetén sérelmesnek tartjuk.

Végrehajtási eljárás felfüggesztése

A bírósági végrehajtásról szóló törvény alapján kérhetjük az eljárás felfüggesztését. Fontos azonban tudni, hogy akinek tartozunk bármikor kérheti az eljárás felfüggesztést, hiszen ő az ügy ura, így ő dönthet akár arról is, hogy abbahagyja az egész eljárást. De ilyen ritkán fordul elő, ezért ebben nem szabad reménykednünk. Ha a felfüggesztés a végrehajtást kérő kérésére történik, akkor a felfüggesztés kötelező. Van ez alól is kivétel, ha ezzel valaki másnak a joga sérülne, például több végrehajtást kérő van, és a felfüggesztést csak az egyikük kéri.

Amennyiben kérjük a felfüggesztést, a következő feltételek együttes fennállása esetén van lehetőség erre:

  • a felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményt igazoltuk,

  • a méltányolható körülmények fennállása kivételes és átmeneti,

  • a végrehajtási eljárás során korábban nem sújtottak minket rendbírsággal

Mire érdemes és szabad hivatkoznunk? A végrehajtási törvény szerint felfüggesztésre okot adó, méltányolható körülményként kell értékelni az általunk eltartott személyek számát, a saját vagy az általunk eltartottak tartós és súlyos betegségét, vagy a súlyos anyagi nehézséget, munkahely elvesztését. Fontos, hogy siker érdekében a méltányolható körülményeket valamilyen módon bizonyítani is tudjuk. Nem szabad figyelmen kívül hagynunk azt a tényt, hogy a felfüggesztés intézménye azért van, hogy a végrehajtás eredményességét elősegítse, így ezzel csak időt nyerünk. A végleges megoldás nem a felfüggesztésben rejlik. Megfelelő formátumban beadott kérelmünk esetén a végrehajtást a bíróság maximum 6 hónapra függesztheti fel.

Úgynevezett igényperrel is élhetünk

Amennyiben a végrehajtásban lefoglalt vagyontárgyra, ingatlanra harmadik fél valamilyen címen például tulajdonjog alapján igényt tart, és ezért úgynevezett igénypert indít, a végrehajtás ez esetben függesztésre kerülhet, amelyet a bíróság tehet meg a perrel érintett vagyontárgy esetében.

A fellebbezés folyamata, ügyeljünk a határidők betartására

A fellebbezés előterjesztésére csak a jogorvoslati határidőben van lehetőségünk. Olvassuk el alaposan a végzés rendelkező részének jogorvoslati záradékát, amely a határidőket tartalmazza. Ez a határozat szabályszerű kézbesítését követő naptól kezdődik. Amennyiben a határidő utolsó napja munkaszüneti vagy ünnepnap, akkor a határidő a soron következő munkanapon jár le. A fellebbezés során nemcsak a határidőre, hanem a fellebbezés tartalmi elemeire is figyelmet kell fordítanunk, ezért mindenképp vegyük igénybe ügyvéd segítségét, mert a bíróság ellenkező esetben elutasítja kérelmünk.

Kérjünk részletfizetést

Ezen kérelmünket viszont nem a bírósághoz kell benyújtanunk, hanem a végrehajtóhoz, aki továbbítja azt a végrehajtást kérelmezőnek. Mert a végrehajtási ügy ura végső soron a végrehajtást kérő, ezért az ő döntésétől függ, hogy mely vagyontárgyunkból kéri a követelés behajtását. Amennyiben a végrehajtást kérő nyitott arra, hogy megegyezzen velünk a részletfizetésben, és ezt a végrehajtónak is jelzi, akkor a végrehajtó a részletfizetést jegyzőkönyvbe foglalja és megállapítja annak feltételeit. Nagyon fontos, amennyiben a végrehajtónál több végrehajtási ügyünk van folyamatban, akkor csak valamennyi követelésre és valamennyi végrehajtást kérő nyilatkozatát figyelembe véve lehet megállapítani a részletfizetést. Ezt érdemes már rögtön az elején mérlegelnünk. A részletfizetés engedélyezése esetén a végrehajtási eljárás szünetel. A végrehajtó mindaddig, amíg a részletfizetési kötelezettségünknek maradéktalanul eleget teszünk, végrehajtási cselekményt nem végez. Amennyiben azonban bármely részlet megfizetését elmulasztjuk, az eljárás folytatódik.

A követelés, végrehajtás esetleg elévült?

Az elévülés általános határideje öt év, ettől azonban a jogszabály vagy a felek egyező akarattal eltérhetnek, azonban ez ritka. Amennyiben a tartozásról már van bírói vagy közjegyzői döntés, akkor már csak úgy tud megszakadni az elévülési idő, ha módosítják a tartozást vagy ha végrehajtási cselekmény történik. Amennyiben úgy gondoljuk, hogy a tartozás elévült, be kell mennünk a végrehajtóhoz és iratbetekintést kell kérnünk. Az aktában pedig meg kell néznünk, hogy a legutolsó cselekmény óta eltelt-e az elévülési idő. Ha nem, akkor indítható a Vht. 41. paragrafusa szerinti eljárás. Ebben az esetben mindenképp kérjük ki jogi képviselő véleményét.

Fenntartásokkal kezeljük az olyan tevékenységeket, amikor olyan ajánlattal keresnek meg bennünket, hogy a tartozásból elenged az, akinek tartozunk. Ezt abból a célból teszik, hogy megszakadjon az elévülési idő.

Munkabér letiltása

Amennyiben a végrehajtható okirat postai kézbesítésétől számított 15 napon belül nem fizetjük meg önként a tartozásunk, a végrehajtó a munkabérünk egy részét letiltja, vagyis ilyen módon lefoglalja. A letiltásban a végrehajtó felhívja a munkáltatónkat, hogy a munkabérünkből a letiltásban feltüntetett összeget vonja le, és a felhívásnak megfelelően fizesse ki a végrehajtást kérőnek, vagy különleges esetben utalja át a végrehajtói letéti számlára. A végrehajtás során a munkabérből történő levonásnál azt az összeget kell alapul venni, amely a munkabért terhelő, abból a külön jogszabály szerint levonással teljesítendő adónak (adóelőlegnek), társadalombiztosítási járuléknak, magánnyugdíj pénztári tagdíjnak, továbbá egyéb járuléknak a levonása után fennmarad. A csökkentett összegből általában legfeljebb 33%-ot, kivételesen legfeljebb 50%-ot lehet levonni. A végrehajtás alól mentesül a havonta kifizetett munkabérnek az a része, amely megfelel az öregségi nyugdíj legalacsonyabb összegének. Ez a mentesség nem áll fenn a gyerektartási díj és a szüléssel járó költség végrehajtása esetén.

A közvetlen bírósági letiltás

Közvetlen bírósági letiltás esetén a végrehajtást elrendelő bíróság maga intézkedik a munkáltatónknál, hogy a végzésében letiltott összeget a munkáltató a munkabérünkből vonja le, és a jogosultnak fizesse ki. Ebben az esetben a végrehajtás elrendelése és annak lefolytatása egy lépésben történik, mivel a végrehajtást elrendelő bíróság megkezdi a végrehajtás teljesítését is, így az ügy el sem jut a végrehajtóhoz. A közvetlen bírósági letiltó végzés gyors és közvetlen végrehajtást biztosít. A végrehajtási lap kiállítására vagy az okirat végrehajtási záradékolására jogosult bíróság közvetlenül letiltó végzést hoz, ha kizárólag a munkabérünkből kell behajtani a követelést.

Amennyiben tartozásunk nem évült el, nem éltünk sem kifogással, panasszal vagy egyéb jogi úton nem támadtuk meg a végzést, bírósági ítéletet, és nem teljesítettünk önként, a végrehajtó gondoskodik a tartozás behajtásáról

Inkasszó, azaz a bankszámlánkon lévő összegből kerül behajtásra a tartozás, azonnali beszedési megbízás formájában. Mit jelent ez?

Amit az inkasszóról tudni érdemes

A hatályos jogszabályok szerint a banknál kizárólag a bíróság vagy a végrehajtó kezdeményezhet az inkasszóval történő behajtást. Ekkor átutalási végzés kerül kibocsátásra, amiben felhívják a bankszámlánkat vezető bankot, hogy utalja el az összeget annak, akinek tartozunk. Ez azt jelenti, hogy akinek tartozunk az közvetlenül nem kezdeményezhet inkasszót.

A bankszámla inkasszó úgy működik, hogy a végrehajtó megkeresést küld a bankunknak, hogy a bankszámlánkon lévő összegből a tartozás mértékének megfelelő részt utaljon át a végrehajtó letéti számlájára. Természetesen a bankszámlánk nem nullázható le, ezért a törvény szabályozza a maximálisan behajtható összeget. Az öregségi nyugdíj mindenkori legalacsonyabb összegének négyszerese feletti összeg korlátlanul behajtható. Az öregségi nyugdíj négyszerese és az öregségi nyugdíj minimuma közötti rész pedig 50%-ban vonható el.

Amennyiben az inkasszó nem vezet eredményre, következhet a lefoglalás

A Vht. 43-45 paragrafusai részletezik a helyszíni kényszercselekményeket. Ez alapján a végrehajtó a végrehajtási cselekmény során megtekintheti és megvizsgálhatja a lakásunk és annak egyéb helyiségeit, bármely vagyontárgyunk. Testünkön lévő ingóságokat, például ékszereket, pénzt, kézben tartott tárgyakat, azonban a végrehajtó nem foglalhat le, mert az már személyi motozásnak minősülne, arra viszont neki nincs jogosultsága. A végrehajtó a lezárt lakásunk, tartózkodási helyünk, lezárt bútorunk vagy más ingóságunkat felnyitathatja. Amennyiben nem vagyunk jelen, akkor neki legalább egy hatósági tanút kell alkalmaznia, aki akár a szomszédunk is lehet.

A helyszíni eljárásnál nem ritka más adósok ellenszegülése, mi ezt nem javasoljuk. Amennyiben mégis ezt tennénk, azzal nem akadályozunk meg semmit, mert a végrehajtó szükség esetén a rendőrség közreműködését is kérheti.

Több esetben a végrehajtó a gépjárművünket szeretné lefoglalni. Amennyiben foglalkozásunk gyakorlásához nélkülözhetetlen a gépkocsi, akkor a végrehajtó csak a törzskönyvet foglalja le és a gépjármű értékesítéséig azt használhatjuk. Amennyiben az ilyen gépjármű becsértéke személygépkocsi esetén nem éri el az 1,2 millió Forintot, a gépjármű mentes a végrehajtás alól. Arra figyeljünk, hogy a gépjármű nem minősül foglalkozás gyakorlásához nélkülözhetetlennek eszköznek csak azért, mert azzal munkába járunk.

A végrehajtást elrendelő bíróság azonban a foglalásról való tudomásszerzést követő 8 napon belül az általunk előterjesztett kérelemre engedélyezheti a lefoglalt gépjármű árverésig történő használatát, ha arra a munkahelyre történő eljutás érdekében szükségünk van. A Hódos ügyvédi iroda széleskörű tapasztalattal segíti ügyfelei érdekeinek érvényesítését. Ezért ilyen esetben érdemes kikérni véleményük.

Az ingatlan árverése

A végrehajtási eljárás során, a fokozatosság elvéből következő egyik utolsó eszköz az ingatlan árverése. Az árverést alapvetően az határozza meg, hogy az árverésre kerülő ingatlanunk lakóingatlannak minősül-e. Az ingatlan legalacsonyabb vételárát ugyanis ez fogja meghatározni. Az ingatlan árverés során a kikiáltási ár az ingatlan becsértékének összege. Az ingatlanra fő szabályként alapesetben, legalább a kikiáltási ár felénnek megfelelő összeggel tehetnek érvényes vételi ajánlatot.

Kapcsolatfelvétel

Jogi kérdése van?

Írjon nekünk és hamarosan felvesszük Önnel a kapcsolatot!